32242525_086

ساختمان پرفسور حسابی

خیابان امام چهارراه دکتر حسابی طبقه منفی یک سونوگرافی کیمیا 

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی متخصص سونوگرافی ، ماموگرافی انجام سونوگرافی های تخصصی پستان انجام نمونه برداری سوزنی