32242525_086

VCUG

عکس رنگی مثانه در عکس رنگی مثانه ماده حاجب به صورت ترکیبی با نرمال سالین از طریق سوند وارد مثانه بیمار می‌شود، و گرافی های متعدد در شرایط پربودن مثانه، و حین ادرار کردن از بیمار گرفته میشود و مسیر خروجی ادرار بررسی میشود.

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی متخصص سونوگرافی ، ماموگرافی انجام سونوگرافی های تخصصی پستان انجام نمونه برداری سوزنی