32242525_086

Barium Swallow

عکس رنگی از مری و معده رادیولوژیست قادر خواهد بود تصاویری از دستگاه گوارش؛ پشت دهان ، گلو (حلق) ، و مری داشته باشد. باریم ،فقط برای آزمایش‌های تصویر برداری دستگاه گوارش انجام میشود.

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی متخصص سونوگرافی ، ماموگرافی انجام سونوگرافی های تخصصی پستان انجام نمونه برداری سوزنی